ตอบรับเข้าอบรมค่าย 2 ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 8 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์และจะมีการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไป

ตอบรับเข้าอบรมค่าย 2/2560

ศูนย์อบรมสาขาวิชาเอกสารตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชการสอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2
ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470