กรุณาตอบรับเข้าอบรมค่าย 1 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 นี้ มิเช่นนั้นจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์และจะมีการเรียกลำดับสำรองในลำดับถัดไป

ตอบรับเข้าอบรมค่าย 1

ศูนย์อบรมสาขาวิชาเอกสารตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชการสอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
คณิตศาสตร์
ดาราศาสตร์ ม.ต้น
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
ชีววิทยา ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
ชีววิทยา ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
เคมี ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
เคมี ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนมุกดาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
ฟิสิกส์ ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
ฟิสิกส์ ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนบุญวัฒนา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1
คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดแบบตอบรับและขออนุญาตผู้ปกครอง
ส่งแบบตอบรับออนไลน์
รายชื่อผู้ตอบรับ

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470