1. สาขาเคมี

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นางสาวเกศมณี จินดาพรรณจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
2นายณัฐนันท์ จันคราศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
3นางสาวศุภิสรา กุลหินตั้งจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
4นายธีรเมธ ทองสงจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
5นายปกรณ์ ร่มไทรทองจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
6นายปิยะรัตน์ ลอยลมปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว
7นางสาวจิลมิกา ระเริงจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
8นางสาวมทินา อัศวเมธาพันธ์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
9นายจิรเมธ อัศวเมธาพันธ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
10นางสาวนัยน์พัชร วิเศษวงษาศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
11นายกฤตภาส ใจธรรมยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
12นายณัฐดนัย ทันศิริประยุทธยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
13นางสาวสุพัตตรา อินทรบุญญาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
14เด็กหญิงสิริกร พลงามจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
15เด็กหญิงครองขวัญ คำจันทร์ลาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
16นางสาวชวินนุช ศรีเจริญยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
17นายณัฐชนน ตังตระกูลศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
18นางสาวอรนภา กองพันธ์มุกดาหารตอบรับแล้ว
19นางสาววชิรดา ทางามลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
20นายณัทภัค วรรณวงศ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
21นายชาคร เพชรไกรเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
22นางสาวไรวิณ โมทองจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
23นายปิยะรัตน์ ลอยลมปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว
24นางสาวศิรดา วังริยาปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
25นางสาวจิรัญญา แสนสุขปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
26นายกิติธัช กำจรศุภมิตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
27นางสาวนาถนภัทร ตั้งศิริจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
28นางสาวศศิวิมล ไกยวรรณ์ยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
29นางสาวนงนภัส เนตรหาญเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
30นางสาวขนิษฐา โพธิลาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
31นางสาวนงนภัส ชิณโสมจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
32นายนนท์ปวิธ บัวทองอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
33นายเฉลิมเกียรติ กาเผือกปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว

2. สาขาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดีสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
2นางสาวภานุชญา ปิติธรรมภณเบ็ญจะมะมหาราฃตอบรับแล้ว
3นายพีรกานต์ พึ่งเพ็งเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
4นางสาวชญานิษฐ์ ชัยสิทธานนท์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
5นายอัมรินทร์ สาหินกองเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์พิบูลย์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
7นางสาวสิริกานต์ สนิทนวลจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
8นายชัยวัฒน์ ชอบสารจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
9นายรณกฤต ขอขจายเกียรติเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
10นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์ลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
11นายณัฐพัชร์ สุวรรณไตรย์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
12นายบารมี เมืองทองแก้วจุฬาภรณราชวิทยลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13เด็กชายภูชิสส์ เกิดศิริเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
14นายสุรศักดิ์ มะลิทองจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
15นายศราวุธ เทิดจันทึกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
16นางสาวปริยาภรณ์ นาคทองอินทร์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
17นางสาวบุษกร ไชยษาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
18นายนรวิชญ์ อินทนูศีขรภูมิพิสัยตอบรับแล้ว
19เด็กชายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
20นางสาวชญานิศ ไข่มุกข์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
21นายอัครพนธ์ จันทรภูมิบุญวัฒนาตอบรับแล้ว
22นายอภิวัฒน์ รัตนพันธ์ขุขันธ์ตอบรับแล้ว
23นายเจษฐาพล พลงามจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
24นางสาวณัชชาพร สำเภาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
25นายกฤติพัฒน์ กฤตาคมจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว

3. สาขาชีววิทยา

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายกองพล ชำนาญจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
2นางสาวญาณิศา บุตรมาศลือคำหาญวารินชำรารบตอบรับแล้ว
3นางสาวอินทิรา ไชยนาแพงจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
4นายสิทธา สุนทราวาณิชกูลจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
5นางสาวธัญญารักษ์ อุดตะกะจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
6นางสาวปาณิสรา ศรีเมืองศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
7นางสาวปาณิสรา ศรีเมืองศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
8นางสาวณัฐธิดา วงศ์พัฒนวุฒิจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
9นายวสุ โพธิ์งามสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
10นายภูพิรัฐ รุ่งพัฒนาชัยกุลสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
11นางสาวพลอย นันทพิสิฐปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
12นายณัฐภัทร กุลอาจศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13นางสาวธนภรณ์ เวชพันธ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
14นายคมกฤช บุญข่ายศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
15นางสาวอิงบุญ สุระเสียงจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
16นางสาวสุทธิดา ศิริพันธุ์ลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
17นางสาวจันทร์จิรา ภู่มณี ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
18นางสาวณัฐนรี บุญทาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
19นางสาววนิดา ธงวาทเรณูนครวิทยานุกูลตอบรับแล้ว
20นายปฏิภาณ วงค์คำจันทร์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
21นางสาวกิ่งกาญจน์ กุลแก้วเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
22นางสาวสิรินทรา หรรษาวงศ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
23นางสาวปณิตตา โชติพงษ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
24นางสาวปรีชยา ไพสิฐตระกูลศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
25นางสาวเมธาพร สิทธิประเสริฐเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
26นางสาววจี วรวัฒนธรรมพระซองสามัคคีวิทยาตอบรับแล้ว
27นายณัฐธัญ สกนธวัฒน์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
28นายวัชรพล เปียจำปากำแพงตอบรับแล้ว
29นายวรินทร ศรียงยศกำแพงตอบรับแล้ว
30นางสาวพิชญาพร คูสกุลวัฒนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
31นางสาวชญาดา กิตติรัตนโสภาปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
32นางสาวปัทมา อังคณามุกดาวิทยานุกูลตอบรับแล้ว
33นายธีรศักดิ์ บุญสุขยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
34นางสาวศุภกานต์ แก้วจันดีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว

4. สาขาคอมพิวเตอร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กหญิงศิรดา ธนากรจักร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
2นายณภัทร บุญสว่างปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
3นายรพีภัทร บุญสว่างจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
4นายสุกฤษกร พัฒนภูทองยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
5นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดงจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
6นายชวกร เพียรทำเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
7นายธนพล ส่วนเสน่ห์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
8นายสุชน ประเสริฐศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
9นายพงศ์ธีรัช มณีกรรณ์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
10เด็กชายนฤเบศ. ภิญโญดุลยเจตจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
11นายวงศ์วริศ พันธ์เจริญศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
12นายเกียรติศักดิ์ บัวงามศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
13นางสาวสุธาสินี วงค์ศรีชาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
14นางสาวมาชิดา วงษ์จันทร์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
15นางสาวธัญวรัตม์ แสงแสนยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
16นางสาวศิริพร จงราชจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
17นายวิศรุต ไพศาลวัฒนการณ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18นายประชา พรมท้าวจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
19นายชวรัฐ นาริตจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
20นางสาวอภิญญา อภิรัตน์แสงศรีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
21นายฉัตรเมือง พุทธานุจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
22นางสาวไอศยา พรมพิทักษ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
23นางสาวณัฐชยา ุภูมีคำเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
24นายศุภณัฐ ผาไชยจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว

5. สาขาฟิสิกส์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายธนโชติ ไทรสุวรรณ์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
2นายภัทร์นันท์ ศรศิลป์เบญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
3นางสาวชนิดา คลังตระกูลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
4นายชาญชัย รัตนะศิวะกูลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นางสาววรินทร คุณเกียรติสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
6นางสาวจริยาภรณ์ กองสุขจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
7นายธนชัย เคหะรมย์พิบูลมังสาหารตอบรับแล้ว
8นายภูรินท์ ธรรมโรเวชยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
9นางสาวชัชฎาพร กลางประพันธ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
10นางสาวปวิชญา บูรณะศรีศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
11นายพีรพัฒน์ จิบทองจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
12นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิลลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
13นายภัทรธร คำแน่นลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
14นายพลศาสตร์ ทองประมูลเขื่องในพิทยาคารตอบรับแล้ว
15นายปรมพล ดวงทองลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
16นายสันต์ การวิชายโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
17นางสาวประภัสสร หลุบเลาลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
18นายธัชกร สมพงษ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
19เด็กหญิงสุดารัตน์ อุ่นลุมจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
20นายธันย์บดีพงค์ ละออปักษิณเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
21นายทีปกร แพงเนตรลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
22นางสาวพุทธพร ทองแดงลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
23นางสาวสุประวีณ์ พุทธจักรนารีนุกูลตอบรับแล้ว
24เด็กหญิงนรัฐภรณ์ พิมพ์เพ็งเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว

6. สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อัศวภูมิจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
2เด็กชายษุภพ ปัญญาจิตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
3เด็กชายฐิติเทพ บุตรสาระจุฬาภรณ์มุกดาหารตอบรับแล้ว
4เด็กหญิงพิมพ์นิภา เชาว์ศิริกุลศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
5เด็กหญิงกมลชนก วิมลตระกูลเลิงนกทาตอบรับแล้ว
6นางสาวปราณปริยา ศรีทองมุกดาหารตอบรับแล้ว
7เด็กหญิงพรชิตา ศรีโฉมจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
8เด็กหญิงกชพร มะลิต้นจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
9เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กลางประพันธ์มุกดารหารตอบรับแล้ว
10นางสาวรัญชิดา พลวงศาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
11นายดรัณภพ เตชะจันตะมุกดาหารตอบรับแล้ว
12เด็กชายศิวกร เทพคำดีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13เด็กชายณ ภัทร เสาโกมุทเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
14นายปุณวิทย์ เกษียรจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
15นางสาวรัญชิดา พลวงศาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
16เด็กชายพนมไพร บุญสุขจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
17เด็กหญิงวชิรญา สมบูรณ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18เด็กหญิงพรรณสิริ สระโสมเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
19นางสาวกิจรัฐพัส ปัญญาเลิศสิริมุกดาหารตอบรับแล้ว
20เด็กชายปุลวัชร ทัดเทียมศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว

7. สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นางสาวอทิตา ลุล่วงยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
2นางสาวนวชล นุตโรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
3นางสาวพณิชา มัชฌิมาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
4นางสาวอภิญญา แก้วกนกเขมราฐพิทยาคมตอบรับแล้ว
5นายธีระวัฒน์ อินธิเดชกันทรลักษ์วิทยาตอบรับแล้ว
6นางสาววัลนิภา สุวรรณกูฏลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
7นายฉัตรชัย บุญมั่นเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
8นายกิตติธัช เบ้าสิงห์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
9นายเอมิน เสนาะโสดยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
10นายอดิสรณ์ ประชาดยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
11นายกิตติศักดิ์ ภูมีศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
12นางสาวสิดารัศมิ์ คำภักดีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13นายพงศกร ศรีหลิ่งจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
14นายญาณวรุตม์ กุลวงค์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
15นายอธิวัฒน์ มีทองแสนอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
16นายภัทราช รูปเหมาะมุกดาหารตอบรับแล้ว
17นางสาวเอมอัชนา ไชยะเดชะลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
18นางสาวนิภาพร เหล่าสนธิ์เขมราฐพิทยาคมตอบรับแล้ว
19นางสาวปวีณา สีมามุกดาหารตอบรับแล้ว
20นางสาวนภัทรศุกานต์ แสนทวีสุขเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470