สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายเอกพล โสดาวงศ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีตอบรับแล้ว
2นายไกรสิริ ภาคนามนาแกสามัคคีวิทยาตอบรับแล้ว
3เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดีนารีนุกูลตอบรับแล้ว
4เด็กหญิงจีระนุช สองศรี เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5เด็กชายดีดี ประดิษฐกุลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6นายธีรภัทร สำเภานนท์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
7นายศุธนานิกร อินอ่อนเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
8นางสาวหทัยชนก พิมพบุตรเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
9นางสาวอนัญลักษณ์ สมคิดเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
10นางสาวสุภัณชนก พรมจันทร์มุกดาหารตอบรับแล้ว
11นางสาวณิชาภัทร โพธิวรรณายโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
12นายปุณวิทย์ เกษียรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
13เด็กชายภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
14นายสิริศักดิ์ หมาดทิ้งลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
15เด็กหญิงกชกร คล่องเเคล่ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
16เด็กหญิงกัญญณัฐ คำภีระวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
17นางสาวณัฐสุรางค์ โมตาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18เด็กหญิงปภาดา ถิตย์รัศมีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
19นายมิ่งกมล แก้วพลงามวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
20นายศุภวิชญ์ พุทธานุวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
21นางสาวสุพัฒนา การรัตน์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
22เด็กหญิงแพรวา ดวงตาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตอบรับแล้ว
23นางสาวกัญญาพัชร ศรีหาราชวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
24นายกิตติชาติ สุขรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
25นายนิติภูมิ สิทธิเสนาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
26นางสาวนีรชา เถาโตวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
27นายเด็กชายศวัสกร แซ่อึ้งศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
28เด็กหญิงธีร์ธยาน์ น้อยพรหมศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
29เด็กชายนพณัฐ อารีย์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
30เด็กหญิงบุษยมาศ มีบุญศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
31นายพงศ์ระพี วรสารศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
32นางสาวพีร์พัชชา เทิดกตัญญูพงศ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
33เด็กชายสิวายุภัค วราพฤกษ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
34เด็กชายชยากร มงคลอำนาจเจริญตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กชายปิยพัทธ์ ทองโสเบญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
2เด็กชายเจษรินทร์ จิตวรวิสุทธิ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
3เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งกิจศิริโรจน์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
4เด็กชายภีมเดชา หมื่นสาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5เด็กชายวณัฐ จินตนะกุลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6เด็กหญิงกมลชนก วังวงศ์มัธยมตระการพืชผลตอบรับแล้ว
7เด็กชายชาญชัย จำนรรจ์สิริมุกดาหารตอบรับแล้ว
8เด็กหญิงอภิสรา เสียงล้ำมุกดาหารเอกสารมีปัญหา กรุณาอัปโหลดใหม่
9เด็กหญิงอภิสรา เสียงล้ำมุกดาหารตอบรับแล้ว
10เด็กหญิงอภิสรา เสียงล้ำมุกดาหารเอกสารมีปัญหา กรุณาอัปโหลดใหม่
11เด็กชายกิตติภพ ผุดผ่องยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
12เด็กหญิงธัญชนก สุนทรพิธโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13เด็กหญิงรพีพัชร ถ้ำสูงเนินเลิงนกทาตอบรับแล้ว
14เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ สมศรีวิทยศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
15เด็กชายธีรภัทร อ้วนแก้ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตอบรับแล้ว
16เด็กชายผลิตโชค พนมวงศ์ตะวันวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
17เด็กหญิงกวินธิดา ศรีสำอางค์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18เด็กหญิงกานต์สิริ สมคิดวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
19เด็กหญิงชนนิกานต์ บุทธิจักรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
20เด็กหญิงณัฐธิดา สุยะวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
21เด็กหญิงนลินนิภา บุญสอนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
22เด็กหญิงนันท์นลิน ลาผ่านวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
23เด็กหญิงอรปรียา บุพศิริวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
24เด็กหญิงณัฐชยา รัตนโกศลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตอบรับแล้ว
25เด็กชายกฤตย์ สุนทรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
26เด็กชายณฐพงศ์ สาระบาลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
27เด็กชายศิวกร อุดมเลิศปรีชาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
28เด็กหญิงสุพิชญา ฤทธิ์มนตรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
29เด็กหญิงชัญญารัตน์ เงาศรีศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
30เด็กชายรชต โอษะคลังศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
31เด็กหญิงวิภาดา สุริยาศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
32เด็กชายชิติพัทธ์ ภูคำศักดิ์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
33เด็กชายนิติพัฒน์ อุดมผุยสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
34เด็กชายภูรินท์ รังษีสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
35เด็กหญิงศิริกัลยา อุ่นเรือนสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
36เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิงสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายยุทธการ มารัตน์นารีนุกูลตอบรับแล้ว
2นายรัชต์ชวิศ รฐาดีชัยโชคนิธินารีนุกูลตอบรับแล้ว
3นายกันตภณ พรหมชุณห์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
4เด็กหญิงจินต์จุฑา ปริปุรณะเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นายณัชภัค พวงสุขเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6นายธนะรัชต์ แสนทวีสุขเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
7นายธนะรัชต์ แสนทวีสุขเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
8นางสาววรรณภา ลาพิมพ์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
9เด็กหญิงปิยมาศ จันทองมัธยมตระการพืชผลตอบรับแล้ว
10นายหทัยณรงค์ นวลพงษ์มัธยมตระการพืชผลตอบรับแล้ว
11นายกิตติธัช เมฆประเสริฐกุลยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
12นางสาวพรกนก ยาวะโนภาสยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
13นายวรปรัชญ์ นามมั่นยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
14นางสาวกัญชนา เปรมทาลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
15นางสาวจิตรวรรณ ตันติปัญจพรลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
16นายจิรวัฒน์ เสวะนาลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
17นางสาวฐิติกานต์ เชาว์ศรีกุลลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
18นางสาวปวีณ์ญากร ขัดโพธิ์ลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
19นายพัชรพล ศรีหาเวชลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
20นางสาวพิพรรธตา บุญงอกลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
21นางสาวสิริกร วิทศิริลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
22นายธีรวุฒิ พลอยจินดามณีลือคําหาญวารินชําราบตอบรับแล้ว
23นายกิตติศักดิ์ จันทะวัตรเลิงนกทาตอบรับแล้ว
24นายเทอดภูมิ สุวรรณไขศรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
25นายบุริศฐ์ โมระดาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
26นางสาวอรียาภัทร กาฬหว้าวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
27เด็กชายภูมิตะวัน ศรีบุระศรีเมืองวิทยาคารตอบรับแล้ว
28นายขจรศักดิ์ ดาวเรืองศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
29นายขัตติยะ นวลศิริศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
30นายจิรายุส บุญรักษาศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
31นายนรวีร์ วงค์ละครศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
32นายปรเมศ คุ้มศรีวัยศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
33นางสาวปราญชลี นวลศิริศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
34นางสาวพิมพ์วรีย์ อินทร์พิมพ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
35นายนิติธร พรหมพิลาสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
36นายปธานิน ติยวรนันท์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470