สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายศิรวัฒน์ กุลนอกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
2นายสิรภพ โพธิโตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
3เด็กหญิงชวิศา ธนากูลพงศ์สุรนารีวิทยาตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
4เด็กหญิงชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุลสุรนารีวิทยาตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
5เด็กหญิงณัฐณิชาช์ วาสุเทพรักษ์สุรนารีวิทยาตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
6เด็กหญิงธนัญชนก ทีฆรัตนมงคลสุรนารีวิทยาตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
7นายภาคภูมิ ออเจษฎากุลสุรวิทยาคารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
8นายณัฐดนัย สุธรรมภาวดีสุรวิวัฒน์ตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470