สาขาวิชาเคมี

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายณัฐพล มนต์คาถานาแกสามัคคีวิทยาตอบรับแล้ว
2นางสาวกนกพิชญ์ ชินเชษฐ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
3นางสาวกิตติภรณ์ ผิวงามเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
4นางสาวขวัญชนก มัฐผาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
5นางสาวจริญญา พลโสภาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6นายจิตตพัฒน์ คำแสนเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
7นายจิตตพัฒน์ คำแสนเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
8นางสาวธัณย์นิชา พิมพ์พรหมมาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
9นางสาวนันท์นภัช ศิริโชคไพศาลกุลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
10นางสาวบัณฑิตา ภานุมนต์วาทีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
11นางสาวพุทธมนต์ พรมดีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
12นายวชิรพงศ์ ยงกุลวณิชเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
13นายวรกร สมพงษ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
14นางสาวศุภนิตา ฉัตรดำรงสกุลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
15นายชยกร ดวงดูสันปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
16นางสาวปวีณรัตน์ กิตติศรีพงศ์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
17นางสาวเปมิกา สัจจมงคลปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
18เด็กหญิงภาสินี อยู่ยงวัฒนาปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
19นายศักดิ์ทวี วดีศิริศักดิ์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
20นางสาวธนพร วงษ์วัฒนะมุกดาหารตอบรับแล้ว
21นายวุฒิพงษ์ เทพจั้งมุกดาหารตอบรับแล้ว
22นายอนุชา บุญสุวรรณมุกดาหารตอบรับแล้ว
23นางสาวธัณย์นิชา พิมพ์พรหมมายโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
24นายวรยุทธ วงศ์กมลาไสยยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
25นางสาวเบญญาภา หมื่นมนตรีเรณูนครวิทยานุกูลตอบรับแล้ว
26นางสาวกันยกร เสิกภูเขียวโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
27นางสาวธันย์ชนก สิงหโยธินลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
28นางสาววลัยพร กุลเกลี้ยงวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
29นางสาวกนกชม นิลรัตนโกศลอัสสัมชัญอุบลราชธานีตอบรับแล้ว
30นายณัฐพัชร์ ประทุมพิทักษ์อำนาจเจริญตอบรับแล้ว
31นางสาวปวีณา ขีระมาตย์อำนาจเจริญตอบรับแล้ว
32นายภานุวัฒน์ วงศ์ด้วงอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
33นายสุรเกียรติ วงษาจันทร์อำนาจเจริญตอบรับแล้ว
34นายอรรถพล นะดาบุตรอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
35นางสาวอรันยา จุนทะอำนาจเจริญตอบรับแล้ว

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470