สาขาวิชาเคมี

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นางสาวพรรณวรินทร์ ศิริธนดลธาตุพนม
2นางสาวสิริญาดา ส่งเสริมธาตุพนม
3นายณัฐวัฒน์ ธูปสูงเนินนารีนุกูล
4นายนรพิชญ์ รอดทะพรปิยะมหาราชาลัย
5นายจิระวัฒน์ จันสดพังเคนพิทยา
6นายกรวิชญ์ ราชาชาญมุกดาหาร
7นางสาวญานิตา ธิเดชลือคำหาญวารินชำราบ
8นายภุรินท์ รังษีลือคำหาญวารินชำราบ
9นายเจตภัค พิมณุวงศ์ลือคำหาญวารินชำราบ
10นายภูวดล บุญทศวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยามุกดาหาร
11นางสาวกชกร หอมกลิ่นวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นายกฤตย์ สุนทรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
13นางสาวฐิติภา สิมตะมะวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
14นางสาวธฤตวัน ทองสถิตย์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
15นางสาวนลินนิภา บุญสอนวิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
16นางสาวดาวผ่องเพ็ญ ออไธสงศรีสะเกษวิทยาลัย
17นายภัทรการุณย์ มีชูทรัพย์ศรีสะเกษวิทยาลัย
18นายนรัญจ์ โคตรชมภูสตรีสิริเกศ
19นางสาวปาลิตา ศรีบุญเรืองสตรีสิริเกศ
20นางสาววริศรา ติยวรนันท์สตรีสิริเกศ
21นายจักรภัทร พันธ์ศิริเขื่องในพิทยาคาร
22นายคมชาญ เคนอ่อส เบ็ญจะมะมหาราช
23นางสาวชนารดี มุสิกสารเบ็ญจะมะมหาราช
24นางสาวปุณยนุช สุระชัยเบ็ญจะมะมหาราช
25นายพัฒนศิลป์ รัตนโสภาเบ็ญจะมะมหาราช
26นางสาวภัทรวิภา ทาทองเบ็ญจะมะมหาราช
27นางสาวยุวรินทร์ เรืองฐานุศักดิ์เบ็ญจะมะมหาราช
28นางสาวลภัสรดา บุญณพัฒน์เบ็ญจะมะมหาราช
29นายวชิรวิทย์ โมกข์ศาสตร์เบ็ญจะมะมหาราช
30นายวริศ อิ่มอาเทศเบ็ญจะมะมหาราช
31นางสาวเบญญาภา โลแก้วเป็นธรรมชาติ อุบล

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายฉัตรพิชัย เเซ่เตียกันทรลักษ์วิทยา
2นางสาวประภาวรินทร์ สมใจจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
3เด็กชายเอกกวี หลักแก้วยโสธรพิทยาคม
4นางสาวแพรวา ดวงตาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุก ดาหาร
5นายจารุพัจน์ ประภาแก้ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6นายณัฐภัทร ตั้งดำรงวัฒน์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
7นายปุญญพัฒน์ อยู่ยงวัฒนาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
8เด็กชายพระนาย เพริดพราววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
9นายพุฒิพงศ์ นันทธีโรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นายศุภชัย พละหาญวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11นายพงศ์เดช งามจิตรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
12นายชยทัต ราษอาษาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร
13นายณัฐชนน พิพัฒนสุขวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยมุกดาหาร
14เด็กชายปัญกร จินตนะกุลศรีสะเกษวิทยาลัย
15เด็กชายภัฏ ตั้งจันทรประภาพศรีสะเกษวิทยาลัย
16เด็กชายพชรภัทร ป้องกันสตรีสิริเกศ
17เด็กชายภัทรบดินทร์ อัครเกศสกุลสตรีสิริเกศ
18เด็กชายภูตะวัน โพธิ์ขาวสตรีสิริเกศ
19เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กาญจนสิงห์อำนาจเจริญ
20นายเตโชดม เหเตโชดมอำนาจเจริญ
21นายศุภชัย จอมใจทิปิฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2
22นายคณาธิป บุตรชัยเบ็ญจะมะมหาราช
23เด็กหญิงชนัญชิดา สมุทรรัตนากรเบ็ญจะมะมหาราช
24นายชิษณุพงศ์ ภานุมนต์วาทีเบ็ญจะมะมหาราช
25นางสาวนิติวดี ศรีนวลเบ็ญจะมะมหาราช
26เด็กหญิงปาลิดา ก่องดวงเบ็ญจะมะมหาราช
27นางสาวฝณแก้ว แก้วหล่อเบ็ญจะมะมหาราช
28เด็กหญิงศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุลเบ็ญจะมะมหาราช
29เด็กชายษิริวิชย์ นิลรัตน์ศิริกุลเบ็ญจะมะมหาราช
30เด็กหญิงอชิรญา ดำริห์เวตวันวิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายรัฐภูมิ พาชื่นกันทรารมณ์
2นางสาวปานตะวัน ศรีสำราญจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3นายศิริศักดิ์ นักพรรษานารีนุกูล
4นายกฤษฎา ขาวสะอาดพังเคนพิทยา
5นางสาวกิติญา ศีลโภไคยยโสธรพิทยาคม
6นายณัฐพล ตระกาลจันทร์ลือคำหาญวารินชำราบ
7นางสาวณัฐภัทร สุมาลุย์ลือคำหาญวารินชำราบ
8นายเตชิษฏ์ ศิริวงศ์ลือคำหาญวารินชำราบ
9นางสาวณัฐชยา รัตนโกศลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นายณัฐวิชญ์ สุภักดิ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11นายธนพงศ์ สุรางค์กุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นายธนรัตน์ ประไชโยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
13นายนายฐปนรรฆ์ เทพสุวรรณวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
14นางสาวน่านฟ้า สายสมบัติวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
15นางสาวบุญญอร จันทร์นนท์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
16นางสาวปรายฟ้า บุรีศรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17นายวชิรวิชญ์ ชาภูมีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18นางสาวกุลปภา จิรัปปภาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
19นายธีรภัทร อ้วนแก้ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
20นายสิปปกร ปิยะประสิทธิ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
21นายอชิรวัฒน์ สลางสิงห์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย มุกดาหาร
22นางสาววลัยวรรณ บุญก้อนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
23นางสาวปวีณ์กร ลุสมบัติวิทยาศาสตุฬาภรณราวิทยาลัย มุกดาหาร
24นางสาวปานชีวา เพ็งชัยศรีสะเกษวิทยาลัย
25นางสาวปานปรียา เพ็งชัยศรีสะเกษวิทยาลัย
26นางสาวพิมพ์ชนก สืบเสนศรีสะเกษวิทยาลัย
27นางสาวญาณัจฉรา บุตรมาศอำนาจเจริญ
28นายชยุต ธีรลีกุลเบ็ญจะมะมหาราช
29นางสาวพิมพ์ชนก กะชาเบ็ญจะมะมหาราช
30นายวณัฐ จินตนะกุลเบ็ญจะมะมหาราช
31นายเมธิชัย ตั้งเกษมุกดาเบ็ญจะมะมหาราช

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายนิธิศ สุทธิกรณ์ขุขันธ์
2นายนิวัฒน์ ปากหวานคำบกวิทยาคาร
3นางสาวพิชชาพร เเสงคำนารีนุกูล
4นายกณวรรธน์ ภูมิชัยปิยะมหาราชาลัย
5นางสาวกอบัว ศุภรัชชานนท์ปิยะมหาราชาลัย
6นางสาวจีรนันท์ ตาบุดดาลือคำหาญวารินชำราบ
7นางสาวรัชนีกร อรัมสัจจากูลลือคำหาญวารินชำราบ
8นางสาวบุญสิตา หลักคำวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
9เด็กชายนัฐพฤกษ์ พรหมดีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นายพงศกร แสงนาควิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11นายภัคพล ภูมีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
13นายยศสรัล ไชยภักดีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
14นายวรดล ห้วยทรายวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
15นายคิรากร วิทยาวัฒนกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16นางสาวเรข์ณพัศ สุวรรณปริสุทธิ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
17เด็กชายวัลลภ ทองแก้ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18เด็กชายคณิศร ศรวิชัยศรีสะเกษวิทยาลัย
19นายยศวิชญ์ วัฒนกุญชรศรีสะเกษวิทยาลัย
20นางสาวนิพาดา สันธนาครสตรีสิริเกศ
21นายอนรรฆ ติยวรนันท์สตรีสิริเกศ
22เด็กชายสร้างบุณ พลาศรีเบญจะมะมหาราช
23นายกิตติปกรณ์ สีนาคเบ็ญจะมะมหาราช
24เด็กหญิงกีรติกา เมโฆเบ็ญจะมะมหาราช
25เด็กชายณัฐแปคัลภ์ ตาบุดดาเบ็ญจะมะมหาราช
26นายธนกฤต ดวงศรีเบ็ญจะมะมหาราช
27นางสาวธัญชนก แก้วกุลเบ็ญจะมะมหาราช
28นายธัญพิสิษฐ์ มุขขันธ์เบ็ญจะมะมหาราช
29นายนนทวัชร์ มากดีเบ็ญจะมะมหาราช
30เด็กหญิงอัณณา นันทสำเริงเบ็ญจะมะมหาราช

สาขาวิชาฟิสิกส์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นางสาวธัญรดา แสงพิศาล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2นายศรศิลป์ชัย พวงนามกันทรลักษ์วิทยา
3นางสาวพัชรพร บรรพตกุดชุมวิทยาคม
4นายเอกราช ทองกล่ำปทุมราชวงศา
5นางสาวสุพรรษา ประวิทย์สิทธิกุลปิยะมหาราชาลัย
6นางสาวทิพย์แพรพรรณ ด้วยโชติมุกดาหาร
7นางสาวสิรภัทร วงศ์สวัสดิ์มุกดาหาร
8นายอัครภณ ครองยุทธลือคำหาญวารินชำราบ
9นางสาวชนนิกานต์ บุทธิจักรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นายบารมี ธนสุขสวัสดิ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11นางสาวบุณยาพร แฝงอาวุธวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นางสาวปิยธิดา เชาวนปรีชาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
13นางสาวภัฏฐริชา อุดมรัตน์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
14นายกฤตณัฐ กินะรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
15นายสรวิชญ์ จันทร์โชติเสถียรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16นายธนวรรธน์วรดร โกพลรัตน์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์วิทยาลัยมุกดาหาร
17นายธายุกร ดั่งเกษีศรีสะเกษวิทยาลัย
18นายชัชวีร์ แสนสุขหนองสูงสามัคคีวิทยา
19นายยุทธนา น้อยทรงหนองสูงสามัคคีวิทยา
20นางสาวรุ่งไพลิน กุบแก้วอำนาจเจริญ
21นายสุทธนา แดนโพธิ์อำนาจเจริญ
22นางสาวสุภัสสร จันทนัดอำนาจเจริญ
23นางสาววิลาสินี วนาพันธ์เดชอุดม
24นายชยธร กมลภากรณ์เบ็ญจะมะมหาราช
25นายนนทพรรษ​ คลังทรัพย์​เบ็ญจะมะมหาราช
26นายปิยสิทธ เตียตระกูลเบ็ญจะมะมหาราช
27นายปิยากร คชสถิตย์เบ็ญจะมะมหาราช
28นางสาวพิยดา สมมาตย์เบ็ญจะมะมหาราช
29นายธนภัทร น้อยคาไพรบึงวิทยาคม

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1เด็กชายทรงพล วรหาญจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2เด็กหญิงเบญญาภา ถาวรศิริภัทรยโสธรพิทยาคม
3เด็กหญิงกตเวที สว่างสรีวิทยาศาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
4เด็กหญิงญาณิศา ไชยะโอชะวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
5เด็กหญิงธนัญชนก เมืองโคตรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีคงเพชรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
7เด็กชายก้องภพ เพิ่มไพศาลสกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
8นายชนะภัย น้อยพรหมศรีสะเกษวิทยาลัย
9เด็กหญิงภคมน นาควารินทร์ศรีสะเกษวิทยาลัย
10เด็กหญิงวรัชญา ทองเบ้าศรีสะเกษวิทยาลัย
11เด็กหญิงสุจิตรา เพ็งอ่อนเนตรศรีสะเกษวิทยาลัย
12เด็กหญิงณัฐรียา คงทนศรีเมืองวิทยาคาร
13เด็กหญิงธันยาพร แสงแดงเขมราฐพิทยาคม
14เด็กหญิงนัฐสุดา สุริยะศรีเขมราฐพิทยาคม
15เด็กหญิงนิจวิภา จันทะพันธ์เขมราฐพิทยาคม
16เด็กหญิงมนตร์พรรณ จันทะเนตรเขมราฐพิทยาคม
17เด็กหญิงชัญญนิษฐ์ ศรีธเนษฐ์กุลเบ็ญจะมะมหาช
18เด็กหญิงชฎาณิศ เลิศอุทัยเบ็ญจะมะมหาราช
19เด็กหญิงณัฐกฤตา สุดหนองบัวเบ็ญจะมะมหาราช
20เด็กหญิงอัญวีณ์ พิริยฉัตรไชยเบ็ญจะมะมหาราช

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายธนากร จีนบัวคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
2นางสาวรุ่งรดา คำโยธานวมินทราชูทิศ อีสาน
3นายพิริยกร ผลารักษ์นารีนุกูล
4นางสาวสิรินดา ภาวงศ์บ้านแพงพิทยาคม
5นายปฐวีย์ สิรภัทรธนาลัภย์ปิยะมหาราชาลัย
6นางสาวกมลลักษณ์ บัวนิลลือคำหาญวารินชำราบ
7นายกฤตภาส หอมอ่อนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
8นายนภทีป์ พรมคำน้อยศรีสะเกษวิ
9เด็กหญิงปุษยา ยิ่งประเสริฐศรีสะเกษวิทยาลัย
10นายวีระพงศ์ ญาณวารีศรีสะเกษวิยาลัย
11นายจักรินทร์ จันทะคัดเขมราฐพิทยาคม
12นายณภทร ศรีสุรักษ์เขมราฐพิทยาคม
13นางสาวธัญลักษณ์ มีมั่งเขมราฐพิทยาคม
14นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิพงศ์เจริญเขมราฐพิทยาคม
15นายรังสรรค์ สอนสุขเขมราฐพิทยาคม
16นางสาวอาทิติยา เสียงเพราะเขมราฐพิทยาคม
17นางสาวเบญจวรรณ ชมภูโคตรเขมราฐพิทยาคม
18นายบุญบารมี บัวใหญ่เดชอุดม
19นายวรชัย ปานขาวเบ็ญจะมะมหาราช
20นายชวัลวิทย์ ธนต้นเรณูนครวิทยานุกูล

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470