สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กหญิงณัฐณิชา อภิสกุลชาติจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
2นายปุณกฤษ วงค์พนิตกฤตจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
3นายธนภูมิ ชัยพรรณาศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
4นายนนทพันธุ์ รุจิรกาลอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
5นายสุทธิราช ภูโทลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
6เด็กหญิงวิลาสินี ใจภักดีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
7นายคุณานนต์ รัตนโกเศศจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
8นางสาวอันนา แซ่เตียยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
9นายปณพงศ์ ยิ่งรุ่งโรจน์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
10นายปิยวัฒน์ จำปาสาเดชอุดมตอบรับแล้ว
11นางสาวสุธาสินี วงค์ศรีชาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
12นายธีรกานต์ โชควัฒนพรชัยจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
13นางสาวเอมอัชนา ไชยะเดชะลือคำหาญวารินชำราบตอบรับแล้ว
14นางสาวอัจฉราภรณ์ อัศวภูมิจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
15นายวัชรเกียรติ สิงห์หนสายจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
16นายศุภวิชญ์ กุลตังวัฒนาปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
17นายสองนคร ครุฑสุวรรณจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18นายอนุชา สมสวัสดิ์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
19นางสาวศศิธร กลิ่นหอมอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
20นางสาวบุณยาพร จักษุดำจุฬาภรณราชวิทยาลัย มกดาหารตอบรับแล้ว
21นางสาวศิรประภา แก้วมาตย์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
22นายเกริกฤทธิ์ เจริญรัตน์ปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
23นายรชานนท์ บุญพุทธจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
24นายเอกชัย ฉลองบุญยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
25นางสาวชลธิชา รุ่งโรจน์ทวีกุลปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
26เด็กชายปุลวัชร ทัดเทียมศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
27นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
28นายกาจพน เพ็งสลุงจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
29นายวิศรุต ไพศาลวัฒนการณ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
30นางสาวนิศาชล อมรโรจน์วรวุฒิศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
31เด็กหญิงพิชชากร ชลอวงษ์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470