สาขาวิชาเคมี

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กหญิงพิมพ์นิภา เชาว์ศิริกุลศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
2นายวชิรวุธ อมรโรจน์วรวุฒิศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
3นายณัฐวัฒน์ มูลวิริยกิจศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
4นางสาวพลอยทิพย์ ยินดีปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
5นางสาวปานตะวัน คำยนต์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
6นางสาวมนัสพร สาฤทธิ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
7นางสาวชลลดา พุฒิกรเมธากุลศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
8เด็กหญิงมิ่งขวัญ วิเศษสังข์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
9นางสาวธันยพร ชูกลิ่นศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
10นายกษมา อุทธชาติจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
11นางสาวศิรดา ตอวิวัฒน์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
12นางสาวมทินา อัศวเมธาพันธ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
13นางสาวปาลินี คงวัฒนานนท์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
14นางสาวอทิตา อินทรวงษ์โชติศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
15นางสาวตระการตา ตียาพันธ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
16นางสาวธนัญญา จิตสันติกุลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
17นายกิตติศักดิ์ ภูมีศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18นายชินวัตร มุกดาพิพัฒน์กุลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
19นางสาวจิดาภา ตั้งสถิตย์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
20นายรณกฤต ขอขจายเกียรติเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
21นายพงศ์พล พรหมดวงเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
22นายศิวัช จินดาหิรัณย์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
23นายธนาพล แสงสว่างศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
24นายภูมิพัฒน์ คล้ายชมเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
25นายศุภณัฐ อานไธสงเบ็ญจะมะมหราชตอบรับแล้ว
26เด็กชายวชิรพงศ์ ยงกุลวณิชเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
27นายปัณณ์ศิวะ ศรีละพันธ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
28นายเอื้ออังกูร จูมสีมาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
29นางสาวสุพิชญา ทุมมาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
30นางสาวกิตติกา ใต้โพธิ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
31นางสาวธัญลักษณ์ เพชรดีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
32นางสาวรัตน์ระวี กองพิธีนารีนุกูลตอบรับแล้ว
33นายพีรพัฒน์ จิบทองจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว
34นางสาวธัญวรัตม์ แสงแสนยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
35นายหรัณย์ ตระกูลไพบูลย์กิจยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
36นางสาวกุลเกต สุขผลจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารตอบรับแล้ว

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470