สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นางสาวธนัญญา กองสุขจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
2นายคมชาญ มะลิงามพิมายวิทยาตอบรับแล้ว
3นายอิงครัช สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมตอบรับแล้ว
4เด็กหญิงรักชนก วงศ์ธนัฐกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
5นางสาวจุฬาลักษณ์ สุปัญญเดชาบุญวัฒนาตอบรับแล้ว
6นางสาวกิตติมาศ ชโยภาสศีขรภูมิพิสัยตอบรับแล้ว
7นางสาวณัฐรัตน์ กันภักดีบุญวัฒนาตอบรับแล้ว
8นางสาวไอริณ บ้อนกรโทกบุญวัฒนาตอบรับแล้ว
9นางสาวอัยลดา ศรีสมบูรณ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
10นายปกรณ์ฆนัตว์ สิมสวัสดิ์บุญวัฒนาตอบรับแล้ว
11เด็กชายณธรรศ เฮ่ประโคนประโคนชัยพิทยาคมตอบรับแล้ว
12นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
13นายวุฒิชัย แก้วนะราจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
14เด็กหญิงไหมแก้ว กงศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
15นายวีรภัทร เจริญราชจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
16นางสาวกันยาภรณ์ งิ้วสะราชสีมาวิทยาลัยตอบรับแล้ว
17นางสาวรักษิณา เวบสูงเนินเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
18นางสาววรชฎา สุขจำลองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
19นางสาวสุกัญญา นามวิชัยศิริกุลเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
20นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคาเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
21นางสาวปิยธิดา แสนนามวงษ์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
22นางสาวคุณัญญา สุวิมลโกศลเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
23นายกฤตภาส จันทร์แจ้งเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
24นายคุณัญญา สว่างโสดาเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
25นางสาวศิริพร มลสุวรรณ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
26นายปฏิพัทธิ์ ลีพันดุงจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
27นายปฏิพัทธิ์ ลีพันดุงจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ตอบรับแล้ว
28นายจุลจักร ทับสีแก้วบุญวัฒนาตอบรับแล้ว
29นางสาวกนกพร การะเกดศีขรภูมิพิสัยตอบรับแล้ว
30นายธีรเดช ปัญญาวันบุญวัฒนาตอบรับแล้ว
31นางสาวอารียา หมั่นกิจเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
32นายณัฐชนน นิวาศะบุตรเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
33นางสาวอิศราภรณ์ อุฬารพาณิชกุลเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
34นางสาวกัญญ่าณัฐ สมศรีแสงอักษรเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว
35นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนผึ้งเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาตอบรับแล้ว

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470