สาขาวิชาชีววิทยา

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นางสาวณภัทร์ อัศวเมธาพันธ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
2นางสาวอรนภา กองพันธ์มุกดาหารตอบรับแล้ว
3นางสาวพิรัญญา แต้สงเคราะห์เดชอุดมตอบรับแล้ว
4นางสาวสมฤทัย ไขแสงปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว
5นางสาวลลิตา ดีพูนศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
6นายวรินทร ศรียงยศกำแพงตอบรับแล้ว
7นายธวัชชัย วรงค์ยางชุมน้อยพิทยาคมตอบรับแล้ว
8นายนฤดล พรมสำลีศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
9นางสาวอคิรางค์ ฐิตสารนารีนุกูลตอบรับแล้ว
10นายทีปต์ เศรษฐบดีเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
11นางสาวปิยดา ลุสมบัติปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว
12นางสาวเปรี้ยวตา โมระดาอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
13นางสาววนิจดา นามพรมอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
14นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
15นางสาวนัยน์ยพัชร วิเศษวงษาศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
16นายณัฐนันท์ จันคราศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
17นางสาวอนัญญา จันปุ่มจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
18นางสาวพัชรีย์ เมธาถิระสวัสดิ์เบ็ญจมะมหาราชตอบรับแล้ว
19นางสาวฐิรต์ธยาน์ ตุลารักษ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
20นายชาญ เฉิดฉายหัวตะพานวิทยาคมตอบรับแล้ว
21นายวิชรุต ประเคนเขมราฐพิทยาคมตอบรับแล้ว
22นายธีดนัย วัยอุดมวุฒิจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
23นายนนท์ปวิธ บัวทองอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
24นายวรายุทธ์ จันทร์แก้วยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
25นายปกรณ์ ร่มไทรทองจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470