สาขาวิชาเคมี

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1นายวงศกร โกศลวัฒน์มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
2นางสาวรัญพร นวลศิรินารีนุกูลตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
3นายกิตติภพ อร่ามวัฒนกุลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
4นางสาวจารุวรรณ พุทธพรหมเขื่องในพิทยาคารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
5เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีใสเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
6เด็กหญิงศิรดา ธนากรจักร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
7นายโกมินทร์ ภูมิสะอาดปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
8นางสาวภาราดา บุญโตเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
9นางสาวณัฐวิภา คำเกษจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
10นางสาวณัฐวิภา คำเกษจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
11นายณัฐพงศ์ ขีระมาตย์อำนาจเจริญตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
12นางสาวเมธาพร สิทธิประเสริฐเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
13นายณัฐภูมิ อัตติยะเรณูนครวิทยานุกูลตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
14นางสาวปัฐมาวดี ตาทิพย์อำนาจเจริญตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
15นางสาวกันยารัตน์ ดวงหอมพิบูลมังสาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
16เด็กหญิงศยามล ไกยวรรณ์ยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
17นายสิทธา สุนทราวาณิชกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
18นายสิทธา สุนทราวาณิชกุลจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
19นางสาวกมลชนก สีหะวงษ์นารีนุกูลตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
20นายศิระโยธิน จันละบุตรยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
21นายวัฒนโชติ ยั่งยืนยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
22นางสาวอาภัสรา ฐิติพันธุ์ภาส์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
23นายชัยวัฒน์ ชอบสารจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
24นางสาวสิริกร แก้วพลงามจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
25นางสาวสิริกร พลงามจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
26นายธนดล ดอกดวงเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
27เด็กชายนิติพัฒน์ จารุอารยนันท์สตรีสิริเกศตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
28นางสาวสิริกานต์ สนิทนวลจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
29นายณัฐชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
30นายสิรวิชญ์ แสงสุขวาวเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
31นายวุฒิชัย เรืองวิไลกฤตย์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล
32นางสาวธนัญญา พิมพกรรณนารีนุกูลตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470