สาขาวิชาฟิสิกส์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะ
1เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดีสตรีสิริเกศตอบรับแล้ว
2นางสาวกรวิภา ศิริสวัสดิ์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
3นางสาวเวธนี พิมพ์การกันทรารมณ์ตอบรับแล้ว
4นายณัทภัค วรรณวงศ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
5นายวัชรพล สุภาษรอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
6เด็กชายณ ภัทร เสาโกมุทเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
7นางสาวบุษกร ไชยษาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
8นายพฤกษ์ โมลาขาวจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
9นายรชต ลูกไทยปทุมราชวงศาตอบรับแล้ว
10นางสาวอารียา ชนะกุลนารีนุกูลตอบรับแล้ว
11นายศิวกร กอบุญช่วยอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
12นางสาวจัสมิณ จันทเวทย์ศิริเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
13นางสาวชุติมา อิ่มใจคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ตอบรับแล้ว
14นายธันย์บดีพงค์ ละออปักษิณเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
15นายนนทพันธุ์ จรรยากรณ์ศรีสะเกษวิทยาลัยตอบรับแล้ว
16นายรชต วรสารจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
17นางสาวศุภิสรา ศรศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
18นายชยุตพงศ์ ชัยมงคลปิยะมหาราชาลัยตอบรับแล้ว
19นางสาวพิมญาดา ชัยเวชสกุลเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
20นายนายแทนไท พรสี่เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
21นายธนโชติ ร่วมสุขอำนาจเจริญตอบรับแล้ว
22นายปองภพ สุขนันท์นารีนุกูลตอบรับแล้ว
23นางสาวกุลธิดา เกศบุรมย์เบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
24นายญาณวรุตม์ กุลวงค์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตอบรับแล้ว
25นายบารมี เมืองทองแก้วจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารตอบรับแล้ว
26นายณัฐชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชาเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
27เด็กหญิงนรัฐภรณ์ พิมพ์เพ็งเบ็ญจะมะมหาราชตอบรับแล้ว
28นายณทศธร ชมภูบุตรยโสธรพิทยาคมตอบรับแล้ว
29นางสาวณัฐพร เพชรพิมพ์เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานีตอบรับแล้ว รอตรวจสอบข้อมูล

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470