ติดต่อเรา

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4535-3401-4 ต่อ 4470 4575 และ 4600 โทรสาร 0-4535-3417
อีเมล์ olympic@ubu.ac.th