รับสม้ครทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน ทุนละ 30,000 บาทต่อปี


รับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเข้าคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ สอวน ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี คุณสมบัติดังนี้


  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. เป็นนักเรียนที่เข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก)
  3. เป็นนักเรียนที่จะเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก)
  4. ที่มีผลการเรียนดีมาก มีความประพฤติดี แต่มีฐานะขาดแคลน

โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 2 คน และจะส่งเอกสารไปยังมูลนิธิ สอวน. เพื่อให้คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. พิจารณาคัดเลือกในลำดับถัดไป

สำหรับนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ให้จัดส่งเอกสารตามข้อ 1 - 4


  1. ใบสมัครทุนการศึกษา (ติดรูปถ่าย)
  2. ใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. คำรับรองของประธานศูนย์ สอวน.

(ข้อ 5 นี้ ทางศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการให้)

ส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS มาที่
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
(ขอให้เอกสารถึงคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2563 )เอกสารแนบ