สาขาวิชาเคมี

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นางสาวขวัญชนก มัฐผาเบ็ญจะมะมหาราช
2นายต่อตระกูล นาคใหญ่เบ็ญจะมะมหาราช
3นางสาวบัณฑิตา ภานุมนต์วาทีเบ็ญจะมะมหาราช
4นายปราการ บุญใสเลิงนกทา
5นายปรัตถกร ตะวังทันวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
6นางสาวกันยกร เสิกภูเขียววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
7นางสาวฉัตรชนก สิมาพันธ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
8นายปัญญพนต์ นีราณิชกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
9นายรพีภัทร ไชยครามวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นายรพีภัทร ไชยครามวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11นางสาวกัญญาภัค เกตุกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
12นางสาวจุฬาลักษณ์ พงประเสริฐวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
13นางสาวสุรางค์ฟ้าหอม บุตรศาสตร์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
14นายตะวัน สุรนารถศรีสะเกษวิทยาลัย
15นายทีปรากอน อึ้งไชยพรศรีสะเกษวิทยาลัย
16นายนพณัฐ อารีย์ศรีสะเกษวิทยาลัย
17นางสาวสวลักษณ์ เชาว์ศิริกุลศรีสะเกษวิทยาลัย
18นายเจสัน ชาวสวนสตรีสิริเกศ
19นางสาวปวีณา ขีระมาตย์อำนาจเจริญ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายธีธัญญ์ พลพวกกันทรลักษ์วิทยา
2นายกิตติศักดิ์ สิงห์โหเบ็ญจะมะมหาราช
3นางสาวณฐณิชา สุนทราเบ็ญจะมะมหาราช
4เด็กหญิงณัชชา ดาวเรืองเบ็ญจะมะมหาราช
5นางสาวธัญชนก แซ่ลี้เบ็ญจะมะมหาราช
6นางสาวนวินดา โชติธนประสิทธิ์เบ็ญจะมะมหาราช
7นางสาวนีรชา สุดดีเบ็ญจะมะมหาราช
8นางสาวนีรชา สุดดีเบ็ญจะมะมหาราช
9เด็กชายบุริศร์ วังอนานนท์เบ็ญจะมะมหาราช
10เด็กชายวลัญช์วุฒิ สนองราษฎร์เบ็ญจะมะมหาราช
11นายพงษ์ศธร อุ่นเจริญเบ็ญจะมะหาราช
12นายธนกฤต ลีลาดวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
13นายอัครพล สีแก้วก่ำวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
14นางสาวบุษยมาศ มีบุญศรีสะเกษวิทยาลัย
15นางสาวบุษยมาศ มีบุญศรีสะเกษวิทยาลัย
16นายวัชรศักย์ ขอร่มศรีสะเกษวิทยาลัย

สาขาวิชาชีววิทยา

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นางสาวจุฑารัตน์ หาญณรงค์ธาตุพนม
2นายนพกร ช่างถมนาแกสามัคคีวิทยา
3นายกันตพิชญ์ พรมสุเบ็ญจะมะมหาราช
4นางสาวงามพิศ ศรีธัญเบ็ญจะมะมหาราช
5นายอุดมศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์ปทุมราชวงศา
6นายนายปวเรศ ชมภูแก้วปิยะมหาราชาลัย
7นายพชร นึกชมปิยะมหาราชาลัย
8นายธนกฤต บุญเย็นลือคำหาญวารินชำราบ
9นายพงศกร ชัยสิทธิ์ลือคำหาญวารินชำราบ
10นางสาวพัชรินทร์ เกาะแก้วลือคำหาญวารินชำราบ
11นางสาวชลธิชา สมภูงาวิทจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นางสาวชลธิชา สมภูงาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลย มุกดาหาร
13นางสาวณัฐณี บุญหาญวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
14นางสาวนิยนันท์ เรืองรองวรรษวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
15นายประภาส โพนนาดีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
16นายพนมไพร บุญสุขวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
17นางสาวพิมพากานต์ พลงามวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18นายพีรพัฒน์ มาตราวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
19นายเสกสรรค์ แคนลาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
20นางสาวณัชนันท์ ช่วงสกุลศรีสะเกษวิทยาลัย
21นายธนวัฒน์ ขาวจัตุรัสศรีสะเกษวิทยาลัย
22นางสาวธมนวรรณ ไสยสมบัติศรีสะเกษวิทยาลัย
23นางสาวภัชชนก สืบวงศ์ศรีสะเกษวิทยาลัย
24นายณัฐพัชร์ ประทุมพิทักษ์อำนาจเจริญ
25นางสาวพราวรวี เจริญวงศ์อำนาจเจริญ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายอภิสิทธิ์ สลางสิงห์คำบกวิทยาคาร
2นายนิชรัตน์ ทัดเทียมเดชอุดม
3นายกีรติ ศรีราชนาแกสามัคคีวิทยา
4นายเสฏฐนันท์ ทุนมากเบ็ญจะมะมหาราช
5นายภูริเวศม์ เมธเมาลีปิยะมหาราชาลัย
6เด็กชายพสธร ธีรพงษกรมุกดาหาร
7นายกณาธิป ชาวเมืองปักษ์ลือคำหาญวารินชำราบ
8นางสาวชลลนันท์ ศรีสนั่นวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
9นายณภัทร แสนพันดรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นางสาวณัฐกาญจน์ ตรั่นวันวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11นางสาวภัทรานิษฐ์ ภูติโสวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นางสาวมนทกานติ คำมุกวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
13นายศิวกร ชุติพรวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
14เด็กชายคิรากร วิทยาวัฒนกุลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
15นายสิรภัทร ศิริรักษ์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

สาขาวิชาฟิสิกส์

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นายธีทัต สิงหพัศเบ็ญจะมะมหาราช
2นายปริญญา โสภากัณฑ์เบ็ญจะมะมหาราช
3นายชินวัตร อนุรักษ์ปทุมราชวงศา
4นายภูตะวัน ทองกลมลือคำหาญวารินชำราบ
5นายวุฒิชัย รชตภคนันท์ลือคำหาญวารินชำราบ
6นายวุฒิชัย รชตภคนันท์ลือคำหาญวารินชำราบ
7นางสาวปราถนา เลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ มุกดาหาร
8นางสาวพิมพ์บุญ บุญศรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
9นายคมสัน สาสอนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
10นายชนาธิป มณีกระโทกวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยุกดาหาร
11นายพิสิษฐ์ สนธิเจริญฤทธิ์วิทยาศาสตร์จุุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นายขจรศักดิ์ ดาวเรืองศรีสะเกษวิทยาลัย
13นายขจรศักดิ์ ดาวเรืองศรีสะเกษวิทยาลัย
14นางสาวขวัญแก้ว สุภาพศรีสะเกษวิทยาลัย
15นายนรวีร์ วงค์ละครศรีสะเกษวิทยาลัย
16นายภูวสิษฏ์ พงศ์ธารินสิริศรีสะเกษวิทยาลัย
17นายนนทวัชร์ เหล่าโคตรสตรีสิริเกศ
18นายกร แก้วยกอำนาจเจริญ
19นายชยากร มงคลอำนาจเจริญ
20นายธนภูมิ ร่วมสุขอำนาจเจริญ
21นางสาวพณิชนาภรณ์ ใจรัตน์อำนาจเจริญ

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1เด็กหญิงจิราพร ไชโยธาตุพนม
2เด็กชายกฤษณ์ สุรพัฒน์เบ็ญจะมะมหาราช
3เด็กชายชิโนรส เรืองโรจน์เบ็ญจะมะมหาราช
4เด็กชายวณัฐ จินตนะกุลเบ็ญจะมะมหาราช
5เด็กชายวณัฐ จินตนะกุลเบ็ญจะมะมหาราช
6เด็กหญิงกัญญาภัค ถึงปัดชามัธยมตระการพืชผล
7เด็กหญิงณัฐธิดา สีทาเลิศมุกดาหาร
8เด็กชายณฐพงศ์ สาระบาลวิทยาศาจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
9เด็กชายศิวกร อุดมเลิศปรีชาวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นางสาวสุพิชญา ฤทธิ์มนตรีวิทยาศาสตร์จุฬสภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11เด็กชายฐปนรรฆ์ เทพสุวรรณวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12เด็กหญิงธัญรดา วงศ์เข็มมาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
13เด็กชายธีรภัทร อ้วนแก้ววิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
14เด็กชายปฏิพล เจริผลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
15เด็กชายปฏิพล เจริญผลวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16เด็กหญิงชาลิสา สมานรัตน์สตรีสิริเกศ
17นายภุรินท์ รังษีสตรีสิริเกศ
18เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิงสตรีสิริเกศ

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย

ที่ชื่อ-สกุลโรงเรียน
1นางสาวจินต์จุฑา ปริปุรณะกำเนิดวิทย์
2นายภูนิภัทร์ ไชยายงค์นวมินทราชูทิศ อีสาน
3นางสาวจิตสุภา พงษ์พุฒเบ็ญจะมะมหาราช
4นายปิยพัทธ์ ทองโสเบ็ญจะมะมหาราช
5นายภูมิตะวัน ศรีบุระเบ็ญจะมะมหาราช
6นายฉัตรวัฒน์ ค่ำคูณปิยะมหาราชาลัย
7นางสาวณิชา วัฒนพฤกษชาติลือคำหาญวารินชำราบ
8นายณัฐกิตติ์ นามชูวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
9นายบุริศฐ์ โมระดาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
10นายพุทธรัก กลิ่นจำปาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
11นางสาวอรียาภัทร กาฬหว้าวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
12นายเทอดภูมิ สุวรรณไขศรีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
13นายนิติธร พรหมพิลาสตรีสิริเกศ
14นายนิติธร พรหมพิลาสตรีสิริเกศ
15นายปธานิน ติยวรนันท์สตรีสิริเกศ
16นายภูริพัฒน์ ระหงษ์อำนาจเจริญ

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470